Translate

Авторски права

Защита на авторските права в taro-gadatel.blogspot.bg :


1. taro-gadatel.blogspot.bg се ползва от защитата на сега действащия Закон за авторското право и сродните му права, а така също и на международните договорености, по които България е страна. 

2. Препубликуването на публикувани в taro-gadatel.blogspot.bg материали (или на части от тях) е възможно само след договаряне с техните автори или с издателя (с мен чрез e-mail: taro.gadatel@gmail.com). В този случай е задължително да се укаже конкретен автор и че материалът е от блога taro-gadatel.blogspot.bg и да се постави активна хипервръзка (https://taro-gadatel.blogspot.bg). 

3. Никаква част от материалите в taro-gadatel.blogspot.bg не може да бъде използвана за комерсиални цели.

4. Авторските права на публикуваните в taro-gadatel.blogspot.bg, както и сродните им права (преводачески, съставителски, права за преработка и др.) принадлежат на лицата, които са ги създали (съгласно чл. 5, 9, 11, 12 от Закона за авторското право и сродните му права).

5. Използваните снимки, картинки, графики и подобно, са с CC0 Creative Commons (безплатни за търговска употреба, при които не се изисква признание на авторството) и неограничени от лиценз. При възникнали проблеми, моля незабавно се свържете с мен чрез e-mail: taro.gadatel@gmail.com!

6. Достъпът до публикувани произведения може да бъде спиран само по инициатива на taro-gadatel.blogspot.bg при получаване на неопровержими доказателства за плагиатство, нанасяне на ущърб на трети лица и др. закононарушения, които не са били известни на taro-gadatel.blogspot.bg към момента на публикуването им. 

7. taro-gadatel.blogspot.bg не носи отговорност за действия на трети "лица", както и за допуснати вреди, нереализирана печалба и т.н.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар